22448127_1565931876806660_7097368918561985485_n

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018

Sau những tuần lễ bão lũ, vào ngày 14 tháng 10 năm 2017, Liên đội Trường THCS Quảng Tân đã tiến hành Đại hội Liên đội năm học mới. Đại hội tiếp đón sự tham dự của Anh Đặng Tất Thành-Phó…
THCSQT

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG THCS QUẢNG TÂN Số: …./KH-THCS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Quảng Tân, ngày … tháng 9 năm 2017 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018 Các Căn cứ…