THCSQT

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG THCS QUẢNG TÂN Số: …./KH-THCS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Quảng Tân, ngày … tháng 9 năm 2017 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018 Các Căn cứ…
FB_IMG_1483323709718

BÀI THUYẾT TRÌNH BÀI GIẢNG E.LEANING

THUYET TRINH BAI 10 DA DANG RUOT KHOANG BẢN THUYẾT TRÌNH BẢI GIẢNG E.LEANING DỰ THI Tên giáo viên: Trịnh Trung Kiên Đơn vị: Trường THCS Quảng Tân, PGD TX Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình Số điện thoại: 0917.470 456 – 0946.470 456 Email: kienttqbh68@gmail.com Sản…