KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG THCS QUẢNG TÂN Số: …./KH-THCS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Quảng Tân, ngày … tháng 9 năm 2017 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018 Các Căn cứ…